karaoke New Phương Đông

CĐT             :  CTY Hữu Thanh Đà Nẵng

Địa Điểm    :  20 Đống Đa, Đà Nẵng

Thiết Kế       :  Không Gian Đẹp (N.T.Tuyển)

Hạng Mục   :  Thi Công Sảnh, 21 Phòng Hát

Chủ Trì        :  KTS Nguyễn Tiến Đạt 

Năm            : 2016 - 2017

Karaoke New Phương Đông